Špecifikujú sa podrobnosti pri konkurze a reštrukturalizácii

Pripravované od 17.07.2022
[21.03.2022]

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii


Vyhláška v reakcii na zmenu právnej úpravy v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie stanovuje výšku súm, ktoré sa vyplácajú správcom (za speňaženie hnuteľnej či nehnuteľnej veci, za speňaženie súboru majetku). 

Upravia sa tiež podrobnosti ohľadom formy a spôsobu prihlasovania pohľadávok, ako aj vedenia zoznamu pohľadávok. Prihlášky pohľadávky, ako aj ich prílohy, sa budú podávať prostredníctvom elektronického formulára. Zoznam pohľadávok sa má viesť prostredníctvom registra úpadcov. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu