Ruší sa inštitút integrovaného obslužného miesta (IOM)

Schválené od 07.10.2022 - Číslo zákona: 325/2022
[25.10.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)


Bola prijatá novela zákona o e-Governmente, ktorej hlavným cieľom je celkové skvalitnenie poskytovania elektronickej verejnej komunikácie. Spresňujú sa pravidlá doručovania orgánom verejnej moci v postavení účastníka konania a tiež dochádza k úprave pravidiel doručovania s cieľom vyhnúť sa špekulatívnemu konaniu majiteľa elektronickej schránky pri jej deaktivácii, t. j. deaktivácia nemá vplyv na doručovanie elektronickej úradnej správy vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktorá bola do elektronickej schránky uložená pred vykonaním deaktivácie.

V oblasti autorizácie sa spresňuje úprava používania autorizácie klikom pre všetky podania odosielané prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Upúšťa sa od povinnosti vedenia lokálnej evidencie zaručených konverzií a zavádza sa používanie len centrálnej evidencie zaručených konverzií, v spojení so zjednodušením náležitostí osvedčovacej doložky.

Zásadnou zmenou je zrušenie inštitútu integrovaného obslužného miesta, pričom niektoré z činností budú poskytované aj naďalej na základe iných ustanovení zákona o e-Governmente, resp. osobitných predpisov (napr. vykonávanie zaručenej konverzie alebo vydávanie elektronického odpisu a výstupu z informačných systémov verejnej správy).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu