Ruší sa inštitút integrovaného obslužného miesta (IOM)

Pripravované od 01.09.2022 - Číslo zákona: 305/2013
[14.03.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o e-Governmente, ktorej hlavným cieľom je celkové skvalitnenie a zefektívnenie elektronickej úradnej komunikácie.

Navrhuje sa spresnenie pravidiel doručovania orgánom verejnej moci v postavení účastníka konania a tiež úprava pravidiel doručovania s cieľom vyhnúť sa špekulatívnemu konaniu majiteľa elektronickej schránky pri jej deaktivácii, t. j. deaktivácia nemá vplyv na doručovanie elektronickej úradnej správy vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktorá bola do elektronickej schránky uložená pred vykonaním deaktivácie.

V oblasti autorizácie sa navrhuje spresnenie úpravy používania autorizácie klikom pre všetky podania odosielané prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Upúšťa sa od povinnosti vedenia lokálnej evidencie zaručených konverzií a zavádza sa používanie len centrálnej evidencie zaručených konverzií, v spojení so zjednodušením náležitostí osvedčovacej doložky.

Zásadnou zmenou je zrušenie inštitútu integrovaného obslužného miesta (IOM), pričom niektoré z činností budú poskytované aj naďalej na základe iných ustanovení zákona o e-Governmente, resp. osobitných predpisov (napr. vykonávanie zaručenej konverzie alebo vydávanie elektronického odpisu a výstupu z informačných systémov verejnej správy).

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu