Upravujú sa odmeny pre autorov

Schválené od 25.03.2022 - Číslo zákona: 71/2022
[16.03.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon


Podľa schválenej novely Autorského zákona by odmena pre autora mala byť dohodnutá ako jednorazová platba, najmä ak je časový rozsah licencie najviac jeden rok, alebo ak ide o použitie diela s časovým rozsahom najviac päť rokov. Takisto ide aj o prípad, ak v čase udelenia licencie je možné vyčísliť očakávané príjmy alebo výnosy, ktoré možno využitím licencie dosiahnuť a tieto príjmy alebo výnosy sú v licenčnej zmluve výslovne vyčíslené a odmena zodpovedá týmto príjmom alebo výnosom a je proporcionálna.

Avšak, ak je odmena proporcionálna k tvorivému podielu autora na zhodnocovanom diele, ale celkom zjavne nezodpovedá výnosu dosiahnutému neskorším využitím diela, autor má právo na dodatočnú odmenu (resp. vyrovnanie). Autor môže právo na dodatočnú odmenu uplatniť najskôr po uplynutí troch rokov od zverejnenia diela. Na účely uplatnenia tohto práva má autor právo na informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia a vyúčtovanie odmeny.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu