Ustanovuje sa výnimka na použitie diela za účelom zachovania kultúrneho dedičstva

Schválené od 25.03.2022 - Číslo zákona: 71/2022
[16.03.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon


Novela Autorského zákona preberá dve európske smernice, pričom zavádza novú výnimku na použitie diela s cieľom zachovania kultúrneho dedičstva.

Na základe tejto výnimky bude možné vyhotovovať rozmnoženiny diela s použitím vhodného prostriedku, či technológie zachovávania, v akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek nosiči v požadovanom množstve v ktoromkoľvek štádiu životnosti diel a v rozsahu potrebnom na účely zachovávania diela.

Zároveň novelou došlo k rozšíreniu a doplneniu obchodne nedostupných diel a na to nadväzujúcu problematiku uzatvárania rozšírených hromadných licenčných zmlúv. Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi súhlas napríklad na použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva na nekomerčné účely, vysielanie diel vrátane vysielania prostredníctvom satelitu, vyhotovenie rozmnoženiny literárneho diela, či verejný prenos uskutočňovaný poskytovateľom služby zdieľania obsahu on-line.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu