Vznikli nové povinnosti v súvislosti s hnojivami

Schválené od 16.07.2022 - Číslo zákona: 242/2022
[01.07.2022]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hnojivách


Bola prijatá novela zákona o hnojivách, ktorá zavádza pojem ,,EÚ produkt na hnojenie‘‘. 

Ustanovuje sa tiež možnosť pre určitých poľnohospodárov v zraniteľných oblastiach požiadať o udelenie výnimky zo zakázaného obdobia v jesennom období (zo 14 dní na 28 dní) pre aplikáciu rôznych hnojív (napr. kvapalných hospodárskych hnojív, hnojív z chovu hydiny a drobných hospodárskych zvierat). 

Novela upravuje aj monitoring pohybu čistiarenských kalov na území SR a vznik povinnosti každoročného hlásenia Ústrednému kontrolnému a skúšobného ústavu poľnohospodárskemu o celkovom vyprodukovanom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov, o ich zložení a o množstve spracovaného čistiarenského kalu za predchádzajúci kalendárny rok, a to podľa druhu a odberateľov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu