Zavádzajú sa zmeny v evidencii pri SBS

Schválené od 01.08.2022 - Číslo zákona: 247/2022
[11.07.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti)


Bola prijatá novela zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorá prináša viacero zmien v oblasti súkromnej bezpečnosti a zabezpečí zjednotenie evidencie osôb prihlásených na odbornú prípravu, záznamníkov vydávaných osobám prihláseným na odbornú prípravu a evidencie záznamníkov do novo vytvorenej evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy. 

Zavádza sa aj evidencia osôb poverených výkonom technickej služby a ruší sa inštitút zodpovednej osoby.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu