Odkladá sa platba sociálnych odvodov zamestnávateľov a SZČO aj za január 2022

Schválené od 21.01.2022 - Číslo zákona: 16/2022
[21.01.2022]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19


Vláda SR schválila ďalší odklad odvedenia sociálnych odvodov pre SZČO a zamestnávateľov. Poistné za január 2022 bude splatné v termíne do 31. marca 2025. 

Podmienkou je znova pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania o 40 % a viac.

Odklad platenia poistného sa týka aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu