Upravujú sa podmienky prevádzkovania malého liehovaru a domáckej výroby piva

Už o 29 dní - Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 511/2021
[02.12.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh


Novelou sa upravujú podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Upravujú sa jeho podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu, evidencie, ktoré je potrebné viesť, odňatie a zánik povolenia na jeho prevádzkovanie a pod. Držiteľ povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru je oprávnený lieh vyrábať, spracúvať, skladovať a odosielať výlučne v spotrebiteľskom balení. 

Zároveň sa zavádza povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, ktoré bolo vyrobené v množstve najviac 10 hl za rok pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb, pričom takéto pivo nesmie byť predmetom predaja.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu