Sprísňujú sa protipandemické opatrenia

Schválené od 15.11.2021 - Číslo zákona: 412/2021
[15.11.2021]

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19


Parlament prijal viaceré nové opatrenia zamerané na boj s pandémiou ochorenia COVID-19.

Opatrenia zahŕňajú dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko preukázaním sa:
  • potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo
  • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo 
  • potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo
  • vykonaním takéhoto testu u zamestnávateľa.
Uvedené znamená, že testovanie si zamestnanec môže zabezpečiť sám alebo mu ho môže zabezpečiť zamestnávateľ. Ak zamestnanec testovanie odmietne alebo odmietne sa uvedeným spôsobom preukázať, pôjde o prekážku v práci na strane zamestnanca, a to bez náhrady mzdy (ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodnú inak - napr. náhrada mzdy, čerpanie dovolenky). Časové obmedzenie týchto opatrení je do 1. mája 2022.

Zavádzajú sa aj ďalšie nové povinnosti pre zamestnávateľov a podnikateľov. Sú povinní požadovať od osôb, ktoré vstupujú do ich prevádzok a na hromadné podujatia, potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia alebo potvrdenie o negatívnom teste. Na tento účel je zároveň možné vyžadovať od osôb aj preukázanie totožnosti. Osoby, ktoré sa odmietnu takýmto spôsobom preukázať, sú podnikatelia povinní nevpustiť do ich prevádzky či na hromadné podujatie.

V prípade, že sa zistí porušovanie týchto opatrení, osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor, môže na mieste nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo jej časti, a to na 30 dní, pričom je oprávnená vyžiadať si aj súčinnosť Policajného zboru.

Ruší sa tiež tzv. pandemická PN a bude sa poskytovať len štandardná PN.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu