Zavádza sa transparentný index daňovej spoľahlivosti

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 408/2021
[12.11.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správe daní (daňový poriadok)


Novelou dochádza k zavedeniu transparentného indexu daňovej spoľahlivosti - daňové subjekty, ktoré si budú zodpovedne plniť svoje daňové povinnosti, budú odmeňované bližšie nešpecifikovanými benefitmi. Hodnotenie daňového subjektu bude zverejnené v zozname na webe Finančnej správy SR. Ďalšou súvisiacou zmenou je aj zavedenie diskvalifikácie fyzických osôb - vylúčenie fyzických osôb, ktoré sú štatutármi daňových subjektov, ktoré si neplnia zákonné povinnosti. Týmto rozhodnutím bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárnym orgánom alebo jeho členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách, a to na tri roky. Pre daňovníkov, ktorí budú na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaní za vysoko spoľahlivých sa zavádza bonus - znižuje sa úhrada za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní na polovičnú výšku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu