Operačný programu výskumu a inovácií sa rozšíri na ďalších podnikateľov z Bratislavského kraja

Pripravované od 01.05.2018
[12.12.2017]

Operačný program Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020


Ministerstvo školstva ako riadiaci orgán navrhuje upraviť operačný program výskumu a inovácií pre roky 2014 -2020 tak, aby na podporu z fondov dosiahli aj ďalšie subjekty. Ministerstvo navrhuje doplniť napríklad:
- v rámci "Podpory výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji" - nové kategórie:
1) Pokročilé podporné služby pre MSP a skupiny MSP (vrátane riadenia, marketingových a projektových služieb)
2) Rozvoj podnikania MSP, podpora podnikania a inkubácie (vrátane podpory vzniku odčlenených podnikov – spin off a spin out podnikov)
- v rámci „Nárastu podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji“ nové príklady aktivít:
1) Zapájanie MSP do programov EÚ
2) Podpora sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu (podpora startupov).
Zmeny musí schváliť vláda a Komisia. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu