Bol prijatý nový zákon o riešení hroziaceho úpadku podnikateľov

Už o 13 dní - Schválené od 17.07.2022
[17.06.2022]

Zákon o riešení hroziaceho úpadku


Bola prijatá nová právna úprava riešenia hroziaceho úpadku podnikateľov s cieľom rýchlej reštrukturalizácie v počiatočnom štádiu a zabráneniu tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie insolvenčným konaním.

Hroziaci úpadok sa bude riešiť v preventívnom konaní, ktorým je verejná alebo neverejná preventívna reštrukturalizácia.

Zavádzajú sa aj tzv. nástroje včasného varovania, ktoré majú slúžiť na upozornenie podnikateľa k prijatiu opatrení na odvrátenie úpadku.

Ďalšie zmeny zahŕňajú napríklad:
  • povinnosť dlžníka vybrať si správcu v preventívnom konaní,
  • povinnosť zápisu dlžníka do Registra partnerov verejného sektora,
  • zvýšenie súdneho poplatku za konkurzné konanie,
  • zavedenie súdneho poplatku pre konkurzy trvajúce 4 a viac rokov,
  • zvýšenie súdneho poplatku za podanie námietky zaujatosti,
  • zavedenie možnosti konania schôdze veriteľov aj prostredníctvom videokonferencie,
  • zavedenie možnosti oddlženého dlžníka pokračovať v podnikateľskej činnosti alebo získať živnosť,
  • zavedenie elektronického prihlasovania pohľadávky.
Novým zákonom sa zaviedla tiež špeciálna skúška pre správcov, pričom sa má zvýšiť aj ročný poplatok správcu za trvanie zápisu v zozname správcov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu