Pri výpadku e-kasy je potrebné evidovať tržbu náhradným spôsobom

Schválené od 20.08.2021
[20.08.2021]

Oznam Finančnej správy


V prípade výpadku či poruchy pri evidencii tržieb v rámci systému e-kasa je podnikateľ povinný postupovať náhradným spôsobom v zmysle zákona, t.j. je povinný obnoviť prevádzku pokladnice do 48 hodín od vzniku poruchy alebo začať používať inú online registračnú pokladnicu či iné koncové zariadenie.

Aj počas prerušenia prevádzky je však podnikateľ povinný vyhotovovať paragón, a to v 2 vyhotoveniach, pričom originál je povinný odovzdať kupujúcemu a kópiu si ponechá podnikateľ. Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, a to najneskôr do 10 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka obnovená.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu