Zavádzajú sa zmeny v sociálnej oblasti

Už o 29 dní - Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 125/2022
[02.12.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení


Predmetnou novelou došlo k viacerým čiastkovým úpravám v oblasti sociálneho poistenia, a teda k: 

  • zavedeniu opätovného plynutia (resp. predĺženia) ochrannej lehoty pre ženy, ktoré otehotneli v období 180 dní (6 mesiacov) od zániku nemocenského poistenia,
  • zrušeniu možnosti úhrady poistného na sociálne poistenie v hotovosti, nakoľko bezhotovostný platobný styk možno považovať za jeden z nástrojov, ktorým sa dá eliminovať podiel nelegálneho pohybu peňazí,
  • predĺženiu doterajšej lehoty 30 dní na vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu na 60 dní pre prípady, ak skutočnosť, že poistné bolo zaplatené bez právneho dôvodu, zistí Sociálna poisťovňa na základe vlastnej činnosti,
  • zrušeniu platby sociálnych odvodov v hotovosti (len prevodom na účet Sociálnej poisťovne alebo hotovostným vkladom v banke či na pošte),
  • možnosti poukazovať krátkodobé dávky sociálneho poistenia (nemocenské a dávku v nezamestnanosti) aj na iný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ako je účet prijímateľa, resp. jeho manžela (manželky), 
  • zavedeniu povinnosti Sociálnej poisťovni oznámiť Úradu verejného zdravotníctva porušenie liečebného režimu poistencom počas nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie,
  • zmene spôsobu výpočtu starobného dôchodku poistencov, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a zároveň sa im zarátavalo pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré poskytuje dôchodok ČR. Starobný dôchodok týchto poistencov sa bude určovať podľa predpisov SR. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu