Plánuje sa zaviesť definícia a podmienky rodinných podnikov

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 112/2018
[30.09.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch


Vláda SR schválila novelu zákona, ktorou sa zavádza definícia rodinného podniku a podmienky rodinného podnikania.

Pri vymedzení určujúcich znakov rodinného podnikania sa kladie dôraz na existenciu rodinných väzieb v rámci rodinného podniku - ktorá je určená špecificky pre každú právnu formu. 

Rodinný podnik môže byť zaradený do evidencie rodinných podnikov (t. j. evidovaný rodinný podnik) alebo mu môže byť priznaný štatút registrovaného rodinného podniku (t. j. registrovaný rodinným podnik). Novelou sa stanovujú aj podmienky evidencie a registrácie rodinných podnikov, ako aj podmienok získania, zániku a zrušenia štatútu registrovaného rodinného podniku (registrácia je dobrovoľná). 

V prípade registrovaných rodinných podnikov sa určuje povinnosť použitia najmenej 12 % zisku po zdanení na posilnenie rodinných vzťahov, najmä na vzdelávanie členov svojej rodiny, pripoistenie na dôchodkové zabezpečenie, rekreačné pobyty, zdravotnú starostlivosť, zabezpečenie stravovania bývalým zamestnancom, sociálnu pomoc a starostlivosť. Registrovaný rodinný podnik má aj povinnosť sledovať v účtovníctve použitie 12 % zisku prostredníctvom tvorby analytických účtov a informovať ministerstvo práce o splnení použitia zisku na vybrané účely. 

Registrovaný rodinný podnik je povinný v písomnom styku uvádzať označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r. r. p.“. Označenie „registrovaný rodinný podnik“ sa bude zapisovať aj do obchodného registra

Novelu ešte musí schváliť parlament.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu