Zjednodušuje sa oblasť posudzovania zhody výrobkov a uvádzania určených výrobkov na trh

Schválené od 16.07.2021 - Číslo zákona: 259/2021
[07.07.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu


Parlament schválil zákon, ktorý bude mať vplyv na špecifické odvetvie – výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov určených výrobkov pri ich sprístupňovaní na trhu.

Zákonom dochádza najmä:
  • k zjednoteniu požiadaviek a pojmov v oblasti posudzovania zhody, autorizácie a notifikácie,
  • k zavedeniu pravidiel pre sprístupňovanie určených výrobkov na trhu,
  • k úprave postupu kontrolných orgánov pri dohľade nad určenými výrobkami.
Upravujú sa povinnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý má po novom napríklad povinnosť zverejňovať na svojom webe aj využitý metodický postup. Spresňuje sa tiež postup rozhodovania o tzv. výnimkách pri sprístupňovaní výrobkov na trhu.

Po novom sa má umožňovať vykonávanie dohľadu aj online.

Spresňuje sa platnosť autorizácie - v prípade, že autorizovaná osoba požiada o zmenu autorizácie podľa pôvodného rozhodnutia o autorizácii, platnosť autorizácie, ktorá bola určená v pôvodnom rozhodnutí, zostáva nezmenená.

Zákonom sa tiež podnikateľským subjektom, teda autorizovaným a notifikovaným osobám, uľahčuje prehľad o rozsahu ich autorizácie. Zároveň sa zavádza jednoduchšie preukazovanie svojho oprávnenia v rámci iných správnych konaní.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu