Zjednodušujú sa podmienky živnostenského podnikania

Schválené od 01.08.2021 - Číslo zákona: 455/1991
[02.07.2021]

Živnostenský zákon


Parlament schválil novelu zákona o živnostenskom podnikaní, ktorou sa ruší viacero povinností pre živnostníkov, čím im ubudne administratívna záťaž.

V zmysle novely:
  • nebude viac upravená minimálna a maximálna dĺžka pozastavenia živnosti,
  • zníži sa regulácia pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach a lehoty na preukázanie odbornej praxe,
  • zníži sa počet remeselných a viazaných živností,
  • zníži sa pokuta za neohlásenie alebo zrušenie prevádzky na maximálne 663 eur.
Dĺžku minimálnej aj maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti si bude môcť určiť sám živnostník, pričom zmenu v pozastavení živnosti bude môcť živnostenskému úradu oznámiť kedykoľvek.

V zmysle princípu „jedenkrát a dosť“ živnostenský úrad od živnostníka nebude požadovať už poskytnuté informácie, ktoré má dostupné z iných zdrojov, ako napríklad okres a miesto narodenia alebo pôvodné meno či priezvisko živnostníka, meno a priezvisko otca alebo matky, a pod.

Ruší sa tiež povinnosť vyžiadať si stanovisko Slovenskej živnostenskej komory pri odpustení prekážky pri prevádzkovaní živnosti, umožňuje sa zodpovednému zástupcovi ukončiť výkon svojej funkcie len oznámením a predlžuje sa lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne do 15 dní od jej zriadenia.

Dve remeselné živnosti (galvanizácia kovov a smaltovanie) sa preraďujú z remeselných živností medzi voľné živnosti.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu