Zavádza sa možnosť bezplatného zápisu do obchodného registra na doplnenie povinných údajov

Pripravované od 01.10.2021 - Číslo zákona: 530/2003
[01.06.2021]

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov


Plánuje sa novela zákona o obchodnom registri, ktorou sa zavádza možnosť samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb (t.j. bez súdneho poplatku).

Povinnosť zapísať údaje vznikla predchádzajúcou novelou zákona o obchodnom registri a spoločnosti si ju musia splniť s najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30.9.2022.

Zmena sa týka iba spoločností, ktorým obchodný register nezašle informáciu o automatickom doplnení údajov do 31. mája 2022.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu