Bol prijatý nový zákon o výstavbe, ktorým sa zrýchľuje stavebné konanie

Schválené od 01.04.2024 - Číslo zákona: 201/2022
[02.03.2024]

Zákon o výstavbe


Nový zákon o výstavbe nahrádza zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

Cieľom nového zákona je elektronizácia v tejto oblasti, ako aj zrýchlenie a zjednodušenie stavebného konania a procesu stavebného povoľovania. 

Zákonom sa zavádza možnosť predkladania stavebnej dokumentácie a súvisiacich žiadostí aj v elektronickej forme. Drobné stavby a drobné stavebné práce, ako aj ich odstránenie, budú podliehať len ohláseniu, pričom tento proces má byť plne elektronický. 

Zákon má za cieľ aj boj proti tzv. čierným stavbám, preto stavby postavené nepovolenými stavebnými prácami nebude už možné dodatočne povoliť. Boli doplnené aj pokuty pri čiernych stavbách, pričom čierna stavba bude môcť prepadnúť do vlastníctva štátu, ak by jej odstránenie nebolo účelné.

Bude zriadený aj nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR ako ústredný orgán štátnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a vyvlastnenie, ktorý bude centrálne riadiť aj povoľovanie stavieb a bude vydávať stavebné povolenia. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu