Zavádza sa povinnosť oznámiť číslo účtu podnikateľov a transparentný index daňovej spoľahlivosti

Pripravované od 01.01.2022 - Číslo zákona: 563/2009
[30.04.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela daňového poriadku, ktorej cieľom je efektívny boj proti daňovým podvodom a zároveň aj motivácia daňových subjektov plniť si daňové povinnosti. 

Novelou daňového poriadku sa zavádza povnnosť platiteľovi dane oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR čísla všetkých vlastných bankových účtov určených na podnikanie a ich každú zmenu. Zároverň sa rozširuje povinnosť odberateľovi ručiť za dodávateľom nezaplatenú daň. Riziko ručenia sa zníži, keď daň uvedenú na faktúre, uhradí na číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa Finančného riaditeľstva SR.

Novelou dochádza aj k zavedeniu transparentného indexu daňovej spoľahlivosti - daňové subjekty, ktoré si budú zodpovedne plniť svoje daňové povinnosti, budú odmeňované bližšie nešpecifikovanými benefitmi. Hodnotenie daňového subjektu bude zverejnené v zozname na webe Finančnej správy SR. Ďalšou súvisiacou zmenou je aj zavedenie diskvalifikácie fyzických osôb - vylúčenie fyzických osôb, ktoré sú štatutármi daňových subjektov, ktoré si neplnia zákonné povinnosti. Týmto rozhodnutím bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárnym orgánom alebo jeho členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách, a to na tri roky. Pre daňovníkov, ktorí budú na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaní za vysoko spoľahlivých sa zavádza bonus - znižuje sa úhrada za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní na polovičnú výšku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu