Modernizuje sa právna úprava batérií

Pripravované od 01.01.2022
[26.03.2021]

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nariadenia o batériách, ktorým sa má nahradiť súčasné nariadenie a modernizovať podmienky výroby, použitia batérií a zabezpečiť zmiernenie environmentálnych a sociálnych vplyvov vo všetkých fázach životného cyklu batérií. Zavádzajú sa štyri kategórie batérií, konkrétne prenosné batérie, automobilové batérie, batérie pre elektrické vozidlá a priemyselné batérie, stanovujú sa nové požiadavky na udržateľnosť a bezpečnosť v súvislosti s výrobou, používaním a recykláciou batérií a zavádza sa aj pas batérií pre priemyselné batérie a batérie pre elektrické vozidlá, ktorý bude monitorovať batérie počas ich celého životného cyklu od výroby po ich recykláciu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu