Rušia sa niektoré povinnosti spojené s koncesionárskymi poplatkami

Schválené od 01.07.2021 - Číslo zákona: 126/2021
[25.06.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov


Parlament schválil novelu zákona o úhrade za služby poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v spojení so zákonom o sociálnom poistení. V zmysle tejto novely sa má upustiť od niektorých povinností spojených s koncesionárskymi poplatkami. 

Zavádza sa pravidelné automatické mesačné zasielanie údajov kvôli povinnosti platenia tzv. koncesionárskych poplatkov. Údaje majú byť automaticky zasielané Sociálnou poisťovňou priamo vyberateľovi poplatkov, t.j. RTVS.
S uvedeným je spojené aj zrušenie povinnosti pre podnikateľské subjekty preukazovať RTVS počet zamestnancov kvôli plateniu koncesionárskych poplatkov.

Platiteľ už nie je povinný preukazovať skutočnosti zakladajúce nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, ale postačí len jej oznámenie. Zjednodušuje sa aj úprava týkajúca sa platiteľov, ktorí majú viacero odberných miest elektriny, podľa ktorej sa úhrada platí za príslušné obdobie bez ohľadu na počet odberných miest len jeden raz.
Novelou zákona sa zjednocuje aj vymedzenie zamestnancov, podľa ktorej sa do počtu zamestnancov nezaratávajú zamestnanci vykonávajúci prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tzv dohodári). Zároveň dochádza aj k zjednotenou platobného obdobia na kalendárny mesiac, kalendárny štvrťrok a kalendárny rok, na výšku úhrady je rozhodujúci prvý deň kalendárneho mesiaca tohto obdobia. Súčasne sa upravuje evidencia platiteľov koncesionárskych poplatkov a ich oznamovacie povinnosti, pri ktorých dochádza k výraznému zníženiu administratívnej záťaže. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu