Inšpektorát práce aktualizoval usmernenie pre BOZP pri výkone práce zamestnancov na home office

Schválené od 15.02.2021
[04.03.2021]

Úprava pravidiel BOZP pri homeoffice


Národný inšpektorát práce vydal aktualizované odporúčanie k dodržiavaniu BOZP pri práci zamestnancov so zobrazovacími jednotkami (PC či notebook) pri výkone práce zamestnancov z home office. 

Pri práci prostredníctvom výpočtovej techniky je zamestnávateľ z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci so zobrazovacími jednotkami povinný najmä:
 • zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce so zobrazovacou jednotkou najneskôr po štyroch hodinách nepretržitej práce (§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami v platnom znení „ďalej NV SR č. 276/2006 Z. z.“),
 • zabezpečiť, aby používanie ktoréhokoľvek zariadenia, ktoré je súčasťou pracoviska so zobrazovacou jednotkou neohrozovalo bezpečnosť a zdravie zamestnancov (časť A. čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.),
 • zabezpečiť, aby klávesnica bola od zobrazovacej jednotky oddelená a aby zodpovedala ergonomickým zásadám (výška, sklon, tvarovanie) (bod 1 časť C čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.), NIP upozorňuje, že pri pridelení notebookov zamestnancom na prácu je potrebné prideliť aj klávesnicu a myš spĺňajúcu ergonomické požiadavky – samotná klávesnica a touchpad notebooku nespĺňajú tieto požiadavky. Obrazovka notebooku nie je vhodná na celodennú prácu zamestnanca, ak bol zamestnancovi pridelený notebook na celodennú prácu, NIP odporúča prideliť zamestnancovi aj monitor vhodnej veľkosti.

Národný inšpektorát práce odporúča pri výkone práce z home office dodržiavať nasledovné:
 • pri rozmiestnení výpočtovej techniky zohľadniť, že priestor pred klávesnicou musí byť dostatočne veľký, aby poskytol oporu pre ruky a predlaktia (bod 2 časť C. čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.);
 • doska pracovného stola musí mať dostatočné rozmery (dĺžka minimálne 1 200 mm a šírka minimálne 750 mm) a musí umožniť variabilné rozmiestnenie zobrazovacej jednotky, klávesnice, dokumentov, a pod. (bod 1 časť D. čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.);
 • pracovné sedadlo musí byť upravené tak, aby zabezpečovalo zamestnancovi stabilitu, pohodlnú pracovnú polohu a voľnosť pohybov (bod 1 časť E. čl. I. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.);
 • celkové osvetlenie pracovného priestoru, ako aj mieste osvetlenie musia zabezpečiť vhodný kontrast medzi obrazovkou a jej pozadím, pričom vhodným usporiadaním pracoviska je potrebné predchádzať rušivým jasom a odrazom svetla na obrazovke alebo na iných zariadeniach (časť B. čl. II. prílohy č. 1 NV SR č. 276/2006 Z. z.);
 • vrchná hrana obrazovky (monitora, ako aj notebooku) má byť vo výške očí (podloženie alebo nastavenie výšky obrazovky);
 • pravidelne prerušiť svoju prácu, prejdite sa a ponaťahujte sa;
 • nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, určiť si hranice a správne si rozvrhnúť čas na prácu;
 • zamerať sa na produktivitu – stanoviť si priestor na plnenie pracovných úloh a snažiť sa eliminovať rušivé vplyvy a veci, ktoré môžu pri práci rozptyľovať.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu