Upúšťa sa od uloženia pokuty za neskoršie podanie priznania k miestnym daniam

Schválené od 12.02.2021
[04.03.2021]

Nariadenie vlády o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam


Vláda schválila nariadenie, ktorým sa upúšťa od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich, ak sa podá najneskôr do 15.3.2021.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu