Zavádza sa 3. vlna znižovania administratívnej záťaže

Schválené od 01.09.2021 - Číslo zákona: 310/2021
[04.10.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)


Parlament schválil novelu zákona proti byrokracii, ktorá ruší podnikateľom predkladanie 19 výpisov úradom, keďže si ich vedia vymeniť medzi sebou. Po schválení novely úrady už nebudú od podnikateľov žiadať nasledujúce dokumenty:
 • kópia rodného listu
 • kópia sobášneho listu
 • kópia úmrtného listu
 • potvrdenie o pobyte
 • potvrdenie o pridelení IČO
 • potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a ani nie je na neho vyhlásený konkurz
 • potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
 • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, tzv. registra fariem
 • výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb
 • výpis z registra sociálnych podnikov
 • potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • potvrdenia k dávkam v hmotnej núdzi
 • potvrdenia súvisiace s ťažkým zdravotným postihnutím
 • údaje vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu obsiahnuté vo vybraných informačných systémoch a registroch rezortu zdravotníctva
 • výpis z registra/zoznamu advokátov
 • výpis z centrálneho registra exekúcií
 • potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 • údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 % dane
 • vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov (o obmedzení spôsobilosti na práv. úkony, vyhlásení za mŕtveho, o rozvode, o úprave rodičovských práv a povinností…)
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu