Nový zákon zavádza tzv. malý konkurz umožňujúci rýchlejšie a lacnejšie ukončenie podnikania

Schválené od 01.01.2021 - Číslo zákona: 7/2005
[30.12.2020]

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii


Parlament schválil novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý zavádza nový inštitút umožňujúci ukončenie podnikania - tzv. malý konkurz.
Konkurzné konanie sa v zásade začína na návrh dlžníka prostredníctvom na to určeného formulára. Dlžník je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie malého konkurzu zaplatiť preddavok na jeho trovy (výšku upravuje samostatná vyhláška, aktuálne činí výška preddavku 500 EUR).
Ak sú splnené zákonné podmieky, súd vyhlási na majetok dlžníka malý konkurz už do 15 dní od doručenia návrhu. Medzi podmienky patrí napr. výška záväzkov (podľa posledných 5 účtovných závierok nemal dlžník záväzky v sume vyššej ako 1 000 000 eur) a majetku (podľa posledných 5 účtovných závierok nemal dlžník majetok v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu