Zníženie administratívnej záťaže podnikateľov v spojení so spotrebnou daňou z alkoholických nápojov

Schválené od 01.07.2021 - Číslo zákona: 530/2011
[01.06.2021]

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov


Parlament schválil novelu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá znižuje administratívnu záťaž podnikateľov a zavádza nasledovné zmeny:
  1. upravuje povinnosť vyhotoviť odberný poukaz pre colný úrad iba v dvoch vyhotoveniach a umožňuje jeho zaslanie dotknutým daňovým subjektom elektronicky;
  2. umožňuje užívateľskému podniku, ktorý už nemôže použiť alkoholický nápoj oslobodený od dane na účel použitia uvedený v odbernom poukaze, dodať tento alkoholický nápoj inému užívateľskému podniku alebo daňovému skladu, avšak len so súhlasom colného úradu;
  3. upravuje povinnosť oznamovať colnému úradu iba tie zmeny údajov a skutočností, ktoré colný úrad ako orgán verejnej moci nevie získať pri svojej úradnej činnosti;
  4. vypúšťa povinnosť pre osobu, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom, uvádzať zoznam členských štátov do ktorých bude odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane;
  5. upúšťa od oznamovacej povinnosti osôb oprávnených na distribúciu SBL;
  6. mení postup pri preprave liehu mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely na daňovom území, ako i na území Európskej únie, pričom papierový trojdielny zjednodušený sprievodný dokument sa nahrádza elektronickým systémom vyhotovovania elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu (účinné od 13.2.2023).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu