Podniky vo finančných ťažkostiach budú môcť žiadať o poskytnutie dočasnej ochrany

Schválené od 01.01.2021 - Číslo zákona: 421/2020
[30.12.2020]

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach


Parlament schválil nový zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorého základným účelom je poskytnutie dostatočného časového rámca určeného pre efektívne naštartovanie procesu sanácie podniku a ochranu pred veriteľmi. 

O poskytnutie dočasnej ochrany bude oprávnený žiadať podnikateľ,  ktorý má na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov. Podmienky, ktoré musí podnikateľ spĺňať a v žiadosti vyhlásiť sú napr. nasledovné: 
 • s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok, 
 • nepôsobia voči nemu účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, 
 • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelil zisk, 
 • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neurobil opatrenia ohrozujúce jeho finančnú stabilitu a ďalšie. 

O dočasnú ochranu žiadajú podnikatelia prostredníctvom elektronického formulára adresovaného príslušnému súdu

Účinky spojené s dočasnou ochranou sú následovné:
 1. Dočasná ochrana bráni začatiu konkurzného konania.
 2. Na podnikateľa pod dočasnou ochranou sa nevzťahuje povinnosť počas dočasnej ochrany podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok.
 3. Počas dočasnej ochrany nemožno v exekúcii postihovať veci, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace k podniku podnikateľa.
 4. Počas dočasnej ochrany nemožno pristúpiť k výkonu zabezpečovacích práv, ktoré sa vzťahu na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku.
 5. Obmedzenie započítania spriaznených pohľadávok.
 6. Modifikujú sa pravidlá pre výpoveď a odstúpenie od zmluvy, vrátane práva odoprieť plnenie zo zmluvy v súvislosti s termínom, kedy došlo k omeškaniu podnikateľa pod dočasnou ochranou.
 7. Pri dočasnej ochrane sa voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pozastavuje najmä plynutie premlčacích dôb, rovnako ako plynutie lehôt pre prípadné uplatnenie nárokov z odporovateľných úkonov
 8. Zákaz majetkových dispozícií na úkor veriteľov-
 9. Oprávnenie podnikateľa pod dočasnou ochranou uhradiť záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, prednostne pred skôr splatnými záväzkami.
 10. Podnikateľ je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora počas trvania dočasnej ochrany

Ak bola podnikateľovi poskytnutá dočasná ochrana podľa zákona č. 62/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorá trvá k 31. decembru 2020, predlžuje sa do 31. januára 2021. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu