Nová povinnosť pri odvoze odpadových vôd akumulovaných v žumpách

Schválené od 15.03.2018 - Číslo zákona: 364/2004
[08.02.2018]

Zákon o vodách


Nakoľko sa ukladá povinnosť vlastníkom nehnuteľností, ktorí dočasne akumulujú odpadové vody v žumpách, zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a predkladať doklady o tomto zneškodňovaní (za posledné dva roky) na požiadanie obce, alebo orgánu štátnej vodnej správy, subjektom, ktoré sa zaoberajú odvozom odpadových vôd akumulovaných v žumpách do čistiarní odpadových vôd, vznikne povinnosť vydávať doklad s požadovanými náležitosťami (konkrétne meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd). Ak povinná osoba nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd z vodotesnej žumpy na výzvu orgánu štátnej vodnej správy, bude jej uložená pokuta od 500 do 3 300 eur.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu