Povinnosť stavebníka požiadať o posúdenie vplyvu na podzemné a povrchové vody

Schválené od 15.03.2018 - Číslo zákona: 364/2004
[08.02.2018]

Zákon o vodách


Uzákoní sa povinnosť pre toho, kto navrhuje novú trvalo udržateľnú rozvojovú činnosť človeka (investora/žiadateľa/stavebníka), ktorá môže spôsobiť nové zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej vody požiadať orgán štátnej vodnej správy – okresný úrad v sídle kraja o vydanie rozhodnutia, či je potrebné splniť podmienky podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4. Žiadateľ k návrhu priloží projektovú dokumnetáciu. Okresný úrad rozhodne na základe odborného stanoviska osoby poverenej ministerstvom.
Ak orgán štátnej vodnej správy rozhodne, že nejde o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b), žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu