Nové povinnosti zamestnávateľov na pracoviskách s rizikom vysokých teplôt či chladu

Schválené od 01.08.2019 - Číslo zákona: 99/2016
[05.08.2019]

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci


Ministerstvo vnútra schválilo novelu vyhlášku upravujúcu podmienky na pracoviskách, na ktorých sú zamestnanci vystavení záťaži spôsobenej teplom či chladom a upravuje povinnosti zamestnávateľov, ktoré musia splniť na týchto typoch pracovísk.
Vyhláška jednoznačne stanovuje hierarchiu opatrení, ktoré zamestnávateľ vykoná na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pred nadmernými účinkami tepla a chladu na pracovisku ako aj spôsob ich realizácie. Z aktuálne platného znenia vyhlášky sa vypúšťajú ustanovenia, umožňujúce nedodržiavanie prípustných teplôt na pracoviskách, na ktorých nie je možné technickými opatreniami odstrániť záťaž teplom alebo chladom z technologických dôvodov a za mimoriadne teplých a mimoriadne chladných dní. Prípustné hodnoty faktorov sú uvedené v prílohe.

Ak záťaž teplom nie je možné odstrániť stavebnými, technickými alebo technologickými opatreniami, zamestnávateľ musí vykonať primerané opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu ako sú zmena trvania času práce, posun začiatku pracovnej zmeny, poskytovanie prestávok v práci, predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie, pobyt v klimatizovaných priestoroch, striedanie zamestnancov, klimatizácia alebo nútené vetranie, tienenie okien a svetlíkov, sprchovanie a ochladzovanie, vhodný pracovný odev.
Vyhláška obsahuje taktiež opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže chladom, ktoré presúva z prílohy a sú nimi: zmena trvania času práce, posun začiatku pracovnej zmeny, poskytovanie prestávok v práci, predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie, striedanie zamestnancov, osobné ochranné pracovné prostriedky, ohrievareň a sušiareň pracovného odevu a pracovnej obuvi.

Povinnosťou zamestnávateľov je zohľadniť pri voľbe opatrení vek, zdravotný stav, fyzické schopností a zručnosti zamestnanca.

Zamestnávateľom vyhláška taktiež ukladá novú povinnosť spočívajúcu v rozšírení prevádzkového poriadku o ustanovenia o prvej pomoci ohľadom pokynov a vybavenia. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu