Nové pravidlá pri daniach z príjmov pre tzv. mikrodaňovníkov

Schválené od 01.01.2021 - Číslo zákona: 595/2003
[02.12.2020]

Zákon o dani z príjmov


Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza nový pojem - tzv. "mikrodaňovník" a upravuje pravidlá pre tieto subjekty.
Mikrodaňovníkom je daňovník:
  1. fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a za zdaňovacie obdobie výška týchto príjmov (výnosov) je maximálne vo výške sumy stanovenej na účely registrácie na daň z pridanej hodnoty, 49 790 EUR;
  2. právnická osoba, ktorej všetky príjmy (výnosy) dosiahnuté za príslušné zdaňovacie obdobie sú maximálne vo výške sumy stanovenej na účely registrácie na daň z pridanej hodnoty, 49 790 EUR.  
Za mikrodaňovníka nie je možné považovať daňovníka – fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá síce spĺňa podmienku dosiahnutia príjmov (výnosov) do 49 790 EUR, ale je závislou osobou podľa § 2 písm. n) zákona.  
Na mikrodaňovníka sa vzťahujú napr. tieto zmeny:
  • Mikrodaňovník môže zvýhodnene odpisovať hmotný majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (okrem osobného automobilu s hodnotou vyššou ako 48 000 EUR), pričom, pričom zvolený spôsob odpisovania je možné použiť na hmotný majetok, ktorý je zaradený v zdaňovacom období, v ktorom je daňovník považovaný za mikrodaňovníka a uplatňuje sa aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach bez ohľadu na skutočnosť, či v týchto zdaňovacích obdobiach má alebo nemá status mikrodaňovníka.  
  • Mikrodaňovník môže uplatňovať pri hmotnom majetku zaradenom do odpisových skupín 0 až 4 poskytnutom na prenájom daňové odpisy bez limitovania výškou príjmov dosahovaných z prenajatého majetku.
  • U mikrodaňovníka nie je obmedzená výška umorovanej daňovej straty, t.j. takýto daňovník si môže uplatniť daňovú stratu do výšky vyčísleného základu dane v zdaňovacom období, v ktorom si chce jej odpočet uplatniť.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu