Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.02.2018 31.01.2018

Určenie spádových území a pevných bodov pre pevnú ambulantnú pohotovostnú službu

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

Schválené od 23.02.2018 23.01.2018

Prísnejšie nároky na vzdelávanie finančných agentov a poradcov

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Schválené od 23.02.2018 23.01.2018

Povinné poistenie všetkých finančných agentov

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Schválené od 15.01.2018 17.01.2018

Úprava verejnej minimálnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby

Nariadenie vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Schválené od 15.11.2017 04.01.2018

Postup vyhodnocovania žiadostí o dotácie od Ministerstva spravodlivosti sa zmení

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Schválené od 01.01.2018 04.01.2018

Doplnenie spôsobu účtovania kapitálového fondu z príspevkov v účtovníctve spoločností a spoločníkov

Opatrenie Ministerstva financií, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Schválené od 01.01.2018 04.01.2018

Nové vzory daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Schválené od 01.01.2018 04.01.2018

Nové vzory vyhlásení podľa colného zákona

Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon

Schválené od 01.01.2018 04.01.2018

Podmienky skúšok pre udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu

Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon

Schválené od 15.08.2018 04.01.2018

Zoznam elektrozariadení, na ktoré sa bude vzťahovať zákon o odpadoch od 15. augusta 2018

Vyhláška Ministerstva životného prostredia o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu