Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.07.2019 15.05.2019

Podnikatelia môžu uzavrieť s vysokou školou zmluvu o poskytovaní podnikového štipendia

Zákon o vysokých školách

Schválené od 01.07.2019 15.05.2019

Znižujú sa pokuty za priestupky v súvislosti s mýtom

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Neschválené 30.11.2020

Zníženie administratívnej záťaže pri uvádzaní podnikateľských priestorov do prevádzky

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 01.05.2019 29.04.2019

Nové povinnosti zamestnávateľov na pracoviskách s výskytom karcinogénov a mutagénov

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Schválené od 01.05.2019 29.04.2019

Znižujú sa požiadavky na priestory v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Schválené od 01.05.2019 25.04.2019

Znižujú sa požiadavky na priestory v telovýchovno-športových zariadeniach

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

Schválené od 01.05.2019 25.04.2019

Menia sa podmienky v zariadeniach spoločného stravovania - teplomery aj sociálne zariadenia

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Schválené od 23.04.2019 23.04.2019

Podpora 5000 EUR pre podnikateľov BA kraja na reklamu a marketing

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: REKLAMA a MARKETING

Schválené od 23.04.2019 23.04.2019

5 000 € na služby programátorov pre podnikateľov z BA kraja

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: IKT - PROGRAMOVANIE

Schválené od 23.04.2019 23.04.2019

Nenávratný finančný príspevok na závadzanie "smart" systémov pre podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu