Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 15.02.2018 08.02.2018

Zmiernia sa kvalifikačné predpoklady odborných a pedagogických zamestnancov

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


Schválené od 15.03.2018 08.02.2018

Nová povinnosť pri odvoze odpadových vôd akumulovaných v žumpách

Zákon o vodách

Schválené od 01.02.2018 06.02.2018

Posunie sa termín pre podanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky

Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb

Schválené od 15.03.2018 30.05.2018

Program vlastnej činnosti zameranej proti praniu špinavých peňazí bude povinne schvaľovať štatutár

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 15.03.2018 30.05.2018

Povinnosť právnických osôb identifikovať konečného užívateľa výhod

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 15.03.2018 06.02.2018

Mení sa okruh osôb a činností s dopadom povinností pri ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 15.03.2018 06.02.2018

Znižujú sa hranice platieb v hotovosti, pro ktorých vzniká povinnosť identifikácie osoby

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 15.03.2018 06.02.2018

Nová definícia politicky exponovaných osôb

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 01.04.2018 05.02.2018

Nové povinnosti na úseku kybernetickej bezpečnosti

Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu