Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Schválené od 01.04.2021 04.03.2021

Znižuje sa sadzba pokuty pre zamestnávateľov ukladanej v súvislosti s pracovným úrazom

Zákon o inšpekcii práce

Schválené od 26.02.2021 04.03.2021

Upúšťa sa od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty pre daňové subjekty

Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Schválené od 26.02.2021 04.03.2021

Odkladá sa splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne za február 2021 na jún 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.01.2022 04.03.2021

Zavádza sa nová podpora pre zamestnávateľov poskytovaná v čase skrátenej práce (kurzarbeit)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Pripravované od 01.04.2021 04.03.2021

Vyňatie subjektov v oblasti výskumu a vývoja zo špeciálnych podmienok vo verejnom obstarávaní

Poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.12.2021 04.03.2021

Nový zákon o elektronických komunikáciách

Zákon o elektronických komunikáciách

Schválené od 15.02.2021 04.03.2021

Inšpektorát práce aktualizoval usmernenie pre BOZP pri výkone práce zamestnancov na home office

Úprava pravidiel BOZP pri homeoffice

Schválené od 12.02.2021 04.03.2021

Zavádza sa nulová sadzba DPH na respirátory FFP2 a FFP3

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Pripravované od 01.05.2021 04.03.2021

Stanovujú sa podmienky programu zhovievavosti pri kartelových dohodách

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu