Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2023 24.08.2022

Plánujú sa zmeny ohľadom prechodného pobytu cudzinca na účel podnikania

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pobyte cudzincov

Schválené od 23.08.2022 23.08.2022

Finančná podpora na činnosti súvisiace s patentmi a duševným vlastníctvom

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu vo forme poukazov v rámci Fondu pre MSP Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Pripravované od 15.10.2022 23.08.2022

Digitálne kópie publikácií sa budú po novom odovzdávať vo formáte PDF

Návrh vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o technických požiadavkách na digitálnu kópiu deponátu publikácie

Schválené od 18.08.2022 18.08.2022

Úhrada výdavkov na zahraničné a domáce podujatia zamerané na inovácie a technológie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy na podporu startupov (DM-16/2021) vo forme podpory účasti/online účasti na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach

Pripravované od 01.01.2024 23.08.2022

Plánujú sa nové opatrenia proti zneužívaniu daňového systému v EÚ

Návrh Smernice Rady EÚ o stanovení pravidiel týkajúcich sa úľavy na zníženie zvýhodňovania dlhu voči vlastnému imaniu a obmedzenia odpočítateľnosti úrokov na účely dane z príjmov právnických osôb

Pripravované od 01.01.2023 15.08.2022

Plánujú sa zaviesť nové služby elektronizácie v zdravotníctve

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 31.05.2023 15.08.2022

Chystá sa rozšírenie povinností pre zamestnávateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Pripravované od 01.01.2023 11.08.2022

Znižuje sa administratívna záťaž respondentov v štátnom štatistickom zisťovaní

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Schválené od 01.09.2022 11.08.2022

Finančná pomoc na vybudovanie cyklotrás, vyhliadkových veží a turistických chodníkov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pripravované od 01.10.2022 10.08.2022

Plánuje sa úprava sadzobníka úhrad za činnosť osvedčujúcej osoby

Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o sadzobníku úhrad za činnosť osvedčujúcej osoby

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu