Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.04.2024 23.11.2022

Mení sa legislatíva ohľadom skládok odpadov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.01.2024 23.11.2022

Chystá sa elektronizácia odpadového hospodárstva

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Pripravované od 01.04.2024 23.11.2022

Zrušuje sa finančné krytie zodpovednosti za enviromentálnu škodu pre MSP

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.01.2024 18.11.2022

Plánujú sa zaviesť nové poplatky za uloženie odpadov

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Schválené od 01.12.2022 14.11.2022

Blízke osoby vlastníka pozemkov budú uprednostnené pred štátom

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Schválené od 14.11.2022 14.11.2022

Finančná podpora na inovácie a technologický transfer

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII) Ministerstva hospodárstva SR

Schválené od 02.01.2023 11.11.2022

Zavádzajú sa podmienky skúšobnej prevádzky automatizovaných vozidiel

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel

Schválené od 09.11.2022 11.11.2022

Podnikatelia môžu získať kompenzáciu za vysoké ceny energií

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie podnikateľom za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na rozpočtový rok 2022

Schválené od 23.11.2022 16.11.2022

Štát pomôže podnikom s vysokými cenami energií

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Schválené od 08.11.2022 08.11.2022

Získajte vstupenky na odborné podujatia v EÚ

Stážový program SBA

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu