Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 02.02.2022 01.06.2021

Zjednocujú sa podmienky vysielania vodičov v cestnej doprave v rámci EÚ

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Pripravované od 01.07.2021 26.05.2021

Menia sa podmienky kontroly úhrady diaľničnej známky

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Pripravované od 01.10.2021 01.06.2021

Zavádza sa možnosť bezplatného zápisu do obchodného registra na doplnenie povinných údajov

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Schválené od 21.05.2021 09.06.2021

Odkladá sa splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace pandémie

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 13.04.2021 09.06.2021

Ruší sa obmedzenie distribúcie osobných ochranných pomôcok

Zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva

Pripravované od 01.05.2022 19.05.2021

Rozširuje sa rozsah vozidiel, ktoré pri preprave podliehajú povinnosti mať licenciu EÚ

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej doprave a zákon o sociálnom poistení

Schválené od 15.05.2021 17.05.2021

Opatrenia hospodárskej mobilizácie nebudú naviazané len na výnimočný a núdzový stav

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej mobilizácii a zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a zákon o civilnej ochrane obyvateľstva

Schválené od 02.08.2021 01.06.2021

Zavádza sa minimálny podiel pre ekologické vozidlá pri verejnom obstarávaní

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Pripravované od 01.01.2022 19.05.2021

Zefektívňuje sa proces verejného obstarávania

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 12.05.2021 12.05.2021

Vláda predstavuje zámer novej úpravy obchodných spoločností

Návrh legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu