Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.07.2017 31.05.2017

Doručovanie do elektronických schránok sa posúva na 1.7.2017

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Zrušené 29.11.2020

Menej náročný proces registrácie áut dovezených z krajín mimo EÚ

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Schválené od 01.01.2018 29.11.2020

Zvýšenie poplatku za vyhotovenie odpisu a jeho osvedčenia

Zákon o správnych poplatkoch

Pripravované od 01.07.2018 23.05.2017

Informácie pre zahraničných podnikateľov o možnostiach podnikať na Slovensku

Živnostenský zákon

Schválené od 20.01.2018 27.11.2020

Možnosť predvyplnenia daňového priznania k motorovému vozidlu Finančnou správou SR

Zákon o dani z motorových vozidiel

Zrušené 16.11.2020

Zavádza sa odborná spôsobilosť pri verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 01.07.2018 17.05.2017

Zjednodušené režimy pre mikro, malé a stredné podniky

Zákon o podpore malého a stredného podnikania

Pripravované od 01.07.2018 17.05.2017

Webová stránka o možnostiach prístupu k financovaniu podnikov

Zákon o podpore malého a stredného podnikania

Pripravované od 01.01.2019 17.05.2017

On-line prehľad o preplatkoch či nedoplatkoch na daniach

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 15.06.2017 16.05.2017

Zjednoduší sa zánik či splynutie zahraničnej firmy na Slovensku

Zákon o obchodnom registri

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu