Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.05.2018 18.04.2018

Ľahšie zamestnanie vysokokvalifikovaného zamestnanca z cudziny

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 01.05.2018 18.04.2018

Vyššie pokuty pri neplnení si povinností vyplývajúcich zo zamestnávania cudzincov a občanov EÚ

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 01.04.2018 04.04.2018

Optimalizácia ochrany proti ožiareniu na pracovisku

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia

Schválené od 01.04.2018 04.04.2018

Zmena kritérií pre zaradenie zamestnancov do kategórií podľa rizikovosti pracovného prostredia

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

Schválené od 01.04.2018 04.04.2018

Podmienky prevádzky pracoviska, na ktorom sú používané zdroje ionizujúceho žiarenia

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zabezpečenie radiačnej ochrany

Schválené od 01.04.2018 04.04.2018

Zmenia sa personálne aj materiálne požiadavky pre záchranné zdravotné služby

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

Schválené od 01.04.2018 04.04.2018

Zníži sa počet lekárov- operátorov v Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

Schválené od 01.05.2018 31.03.2018

Novinky v nájme poľnohospodárskych pozemkov

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov

Schválené od 01.05.2018 31.03.2018

Lekári si budú môcť určiť doplnkové ordinačné hodiny

Zákon o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Schválené od 01.05.2018 31.03.2018

Zmeny v obchodovaní s emisiami

Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu