Staré exekúcie zákon automaticky zastaví, nebude sa pýtať veriteľov

Schválené od 01.01.2020
[27.06.2019]

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní


Parlament schválil nový zákon, ktorý automaticky zastaví staré exekúcie, u ktorých je veľmi nízka pravdepodobnosť uspokojenia veriteľa.  Zo zákona budú automaticky zastavené tzv "staré exekúcie" a exekútor sa nebude veriteľov pýtať, či s týmto postupom súhlasia.  
Pod pojem "staré exekúcie", ktoré budú automaticky zastavované, budú spadať tieto exekúcie: 
  1. exekúcie zahájené pred 1.4.2017 a od prvého poverenia exekútora uplynulo aspoň 5 rokov; 
  2. exekúcie zahájené pred 1.4.2017 a oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie bolo zastavené z dôvodu nemajetnosti. 
Zákon ustanovuje aj výnimky, na ktoré sa automatická zastavovanie nevzťahuje. Ide napríklad o tieto situácie: 
  1. výživné
  2. nepeňažné plnenie; 
  3. pohľadávka štátu z titulu financovania z fondov EÚ; 
  4. ak bol v posledných 18 mesiacoch pred uplynutím 5 rokov dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 EUR
  5. úpadok povinného nie je možné riešiť podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. 
V prípade zastavenia exekúcie podľa tohto zákona exekútor zašle oznámenie oprávnenému do 120 dní od zastavenia (z dôvodu veľkého počtu zastavovaných exekúcií je na začiatku táto lehota predĺžená na 180 dní).
V súvislosti so zastavením exekúcie vzniká exekútorovi nárok voči oprávnenému na úhradu trov, ktoré sú stanovené v paušálnej výške 35 EUR. Trovy vymožené pred zastavením si exekútor ponecháva a k tomu sa pričíta 35 EUR. 
Zákon výslovne upravuje možnosť oprávneného podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie. K novému návrhu stačí doložiť obyčajný sken pôvodného exekučného titulu a upovedomenie o zastavení starej exekúcie.
 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu