Zvyšuje sa maximálna dávka garančného poistenia

Schválené od 10.06.2024
[10.06.2024]

Oznam Sociálnej poisťovne


Od 1. júla 2024 sa zvyšuje maximálna výška dávky garančného poistenia. Oproti súčasnosti bude vyššia o 378 eur. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2024 do 30. júna 2025, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 4 290 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2023 do 30. júna 2024) bola jej maximálna výška 3 912 eur.

Platobná neschopnosť zamestnávateľa ako podmienka nároku na dávku
  • Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na dávku garančného poistenia platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
  • Sociálna poisťovňa od začiatku roka 2024 vyplatila 477 dávok garančného poistenia v priemernej mesačnej výške 2 713,44 eura.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu