Zavádzajú sa nové zásady ukladania sankcií pre obchodníkov

Už o 11 dní - Schválené od 01.07.2024
[01.06.2024]

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa


Bol schválený nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý zavádza niekoľko zmien v prospech obchodníkov, a to:
  • vypustenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe,
  • vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred,
  • zákon zavádza taktiež mechanizmus tzv. druhej šance – upustenie od uloženia sankcie alebo zníženie jej výmery v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov,
  • zavedenie nových zásad ukladania sankcií s cieľom zabrániť uloženiu likvidačných pokút (sadzby pokút sú určené percentuálnym podielom z obratu obchodníka v záujme ukladania sankcií spravodlivejšie a proporcionálnejšie s pozitívnym vplyvom najmä pre malé a stredné podniky).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu