Nový zákon o ochrane spotrebiteľa nahradí viacero predpisov

Už o 11 dní - Schválené od 01.07.2024 - Číslo zákona: 108/2024
[01.06.2024]

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa


Bol schválený nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý bude predstavovať základný právny predpis v tejto oblasti a nahradí niekoľko aktuálne platných zákonov. Nový zákon taktiež modernizuje spotrebiteľskú legislatívu a detailnejšie ju zosúlaďuje s právnymi predpismi EÚ.
  • Najvýraznejšími konkrétnymi zmenami sú zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov, ktorí budú musieť napríklad vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa.
  • Prostredníctvom novelizácie Občianskeho zákonníka sa v reakcii na vývoj trhu a zmeny európskej spotrebiteľskej legislatívy zavádzajú do právneho poriadku definície digitálneho obsahu, digitálnej služby či veci s digitálnymi prvkami.
  • Nový zákon nahradí okrem aktuálne platného predpisu aj zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, rovnako aj zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu