Zlepšuje sa vymožiteľnosť práva na súdoch

Schválené od 01.07.2016 - Číslo zákona: 160/2015
[15.02.2017]

Civilný sporový poriadok


Primárnym cieľom nového zákona je dosiahnutie lepšej vymožiteľnosti práva prostredníctvom inštitútov, ktoré majú zamedziť pomalému a nehospodárnemu priebehu súdneho konania.

Zmenenými inštitútmi, ktoré budú pre podnikateľov najviac osožné, sú napr. súkromný znalecký posudok, koniec obštrukcií pri doručovaní zásielok od súdu, účasť svedka po novom zabezpečuje účastník, či rýchlejšie prejednanie námietky zaujatosti a pokuta za bezdôvodnú námietku.

Trovy konania sa po novom priznajú aj bez toho, aby ich strana navrhla. Odpor proti platobnému rozkazu sa musí po novom vecne odôvodniť.

Zaujímavo sa riešia spotrebiteľské spory - žalobu proti dodávateľovi môže podať iba právnická osoba zriadená alebo založená na ochranu spotrebiteľa – napr. SOI, t. j. spotrebiteľ sa musí obrátiť najskôr na ňu. Ak súd určí neprijateľnú zmluvnú podmienku alebo určí, že obchodná praktika je nekalá, zakáže ju žalovanému používať vo všetkých spotrebiteľských zmluvách alebo dokumentoch.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu