Podmienky prijatia vysokokvalifikovaných zamestnancov sa zjednodušia

Už o 12 dní - Schválené od 15.07.2024 - Číslo zákona: 404/2011
[15.06.2024]

Novela zákona o pobyte cudzincov


Bola schválená rozsiahla vládna novela zákona, ktorá zjednodušuje niektoré podmienky prijatia vysokokvalifikovaných zamestnancov na územie SR.
  • Zavádza sa uznanie odbornej kvalifikácie ako kritéria na vydanie modrej karty, čím sa rozšíria možnosti získania modrej karty aj u zručných pracovníkov na základe ich vysokej kvalifikácie, respektíve odbornej praxe.
  • Návrh zákona ďalej upravuje výšku platového prahu v rámci mesačného príjmu vysokokvalifikovaného zamestnanca (znižuje ju), ktorý je potrebné dosiahnuť na získanie modrej karty.
  • Uľahčiť sa majú podmienky mobility vysokokvalifikovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v rámci územia všetkých členských štátov EÚ.

Novela rieši aj požiadavky aplikačnej praxe. Okrem iného ustanovuje príslušnosť Ministerstva vnútra SR na uznávanie cestovných dokladov iných štátov sveta, ukladá povinnosť štátnym príslušníkom tretích krajín preukázať sa pri vycestovaní z územia SR platným cestovným dokladom rovnako ako pri vstupe na územie Slovenska. Zavádza sa možnosť podať žiadosť o udelenie národného víza aj prostredníctvom externého poskytovateľa služieb.

Zmenia sa aj postupy pri podávaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Vypušťa sa tiež povinnosť preukazovať finančné zabezpečenie pobytu pri podaní žiadosti o udelenie jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie.

Policajný útvar po novom už nemá vydávať potvrdenie o možnosti zotrvať na území SR, ak nebude možné jednoznačne zistiť totožnosť nelegálneho migranta.

V súvislosti s riešením nelegálnej migrácie sa zavádzajú oprávnenia policajta v súvislosti s predvedením cudzinca v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení alebo v konaní o zákaze vstupu cudzinca vykonať prehliadku telefónneho prístroja, telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia alebo elektronického nosiča, ktoré má cudzinec pri sebe. Cieľom je čo najrýchlejšie zistiť jeho totožnosť a štátnu príslušnosť. Má sa tak urýchliť preukázanie existencie prekážok administratívneho vyhostenia a možnosť zotrvať na území SR.

Poplatok za vydanie dokladu o pobyte sa zvýši zo 6 na 10 eur. Zmena súvisí so zavedením automatického zasielania dokladu o pobyte priamo na adresu zadanú cudzincom. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí tiež získajú možnosť vyberať správne
poplatky aj prostredníctvom platobnej karty.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu