Zavádza sa procesný mechanizmus na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

Schválené od 25.07.2023 - Číslo zákona: 261/2023
[07.07.2023]

Zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prijatím nového zákona sa zabezpečuje rovnováha medzi zlepšujúcim sa prístupom spotrebiteľov k spravodlivosti a poskytnutím primeraných záruk pre obchodníkov pred zneužívaním sporov, ktoré by neodôvodnene bránili podnikom vykonávať ich činnosť.

Najzásadnejšie zmeny, ktoré zákon prináša:
  • Ustanovujú sa podmienky na zápis do zoznamu oprávnených osôb a kritériá pre oprávnené osoby (združenia na ochranu spotrebiteľov), ktoré sa budú uchádzať o podávanie vnútroštátnych a cezhraničných žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.
  • Zavádza sa pravidlo, podľa ktorého neúspešná strana znáša trovy konania, s výnimkou spotrebiteľa (to je možné len výnimočne v dôsledku úmyselného konania alebo konania z nedbanlivosti zo strany spotrebiteľa).
  • Žalovaný obchodník v konaní o žalobe na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov najneskôr do skončenia dokazovania právo uplatniť na súde námietku preskúmania, či oprávnená osoba spĺňa podmienky na zápis do zoznamu oprávnených osôb na podávanie žalôb na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.
  • Zavádzajú sa povinné konzultácie oprávnenej osoby, orgánu dohľadu alebo samoregulačného orgán pred podaním žaloby o abstraktnej kontrole s dotknutým obchodníkom s cieľom dosiahnuť, aby tento upustil od porušovania právnych predpisov.
  • Zavedenie fikcie, že rozhodnutie súdu/správneho orgánu ktoréhokoľvek členského štátu o existencii porušenia kolektívnych záujmov spotrebiteľov môžu použiť strany konania ako dôkaz na účely akejkoľvek ďalšej žaloby proti tomu istému obchodníkovi pre ten istý postup.
  • Zákon zároveň zavádza systém sankcií (v prípade porušenia zákona) a odmeňovania (v prípade úspechu v konaní). 
  • Týmto zákonom sa do slovenského poriadku preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu