Zavádzajú sa viaceré zmeny v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie

Schválené od 01.04.2023 - Číslo zákona: 69/2023
[02.03.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Bola prijatá novela zákona, ktorá zavádza viaceré zmeny za účelom zrýchlenia konaní v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Novela zahŕňa najmä tieto zmeny:

 • Zavádza sa povinnosť pre správne orgány neprihliadať na pripomienky dotknutej verejnosti, ak sú zjavne nedôvodné.
 • Spresňujú sa povinné náležitosti zámeru navrhovanej činnosti. Pokiaľ sa nejedná o líniovú stavbu, stačí, ak zámer obsahuje len nulový variant a jeden variant navrhovanej činnosti, bez ďalších alternatív.
 • Zavádza sa možnosť príslušných orgánov neprihliadať na stanoviská, resp. pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti, oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a rozsahu hodnotenia doručené po zákonom stanovených lehotách.
 • Zavádza sa povinnosť dotknutých orgánov uplatňovať pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti, k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a k správe o hodnotení len v rozsahu svojej pôsobnosti. 
 • Zavádza sa možnosť neprihliadať v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti na odôvodnené písomné stanoviská a pripomienky, o ktorých už bolo rozhodnuté v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
 • Menia sa povinné náležitosti rozhodnutia povoľujúceho orgánu. Explicitne sa špecifikuje, že rozhodnutie bude po novom musieť obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku.
 • Umožňuje sa vykonávať prerokovania o rozsahu hodnotenia alebo konzultácií počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 aj za fyzickej účasti, ak sú dodržané opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva.
 • Umožňuje sa príslušnému orgánu zmeniť spracovateľa odborného posudku na základe písomného odôvodnenia navrhovateľa navrhovanej činnosti.
 • Zjednodušuje sa konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v prípade, ak sa koná na základe vydania odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny. Konanie prejde po
  novom priamo do fáze prerokovania a určenia rozsahu hodnotenia, čím sa preskočí fáza predloženia zámeru.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu