Upravujú sa podmienky poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb

Už o 21 dní - Schválené od 01.03.2023 - Číslo zákona: 467/2022
[30.01.2023]

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky


Bola prijatá novela predmetného zákona, nakoľko pôvodná úprava dostatočne nereflektovala význam miestnej infraštruktúry v priemyselných zónach.

Hlavným cieľom novely zákona je upraviť podmienky poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb

Medzi najvýznamnejšie zmeny zákona patria:
  • zahrnutie dvoch nových účelov použitia dotácie: preložka elektronických komunikačných sietí alebo vybraných líniových stavieb a náklady na štúdiu realizovateľnosti projektu súvisiaceho s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb,
  • zahrnutie odstránenia alebo zmiernenia negatívneho environmentálneho vplyvu spôsobeného priemyselnou výrobou zmenou doterajšieho účelu dotácie,
  • ustanovenie pravidiel spolufinancovania účelu dotácie,
  • vytvorenie podmienok na podávanie žiadostí týkajúcich sa mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora aj mimo výzvy na predkladanie žiadostí,
  • úprava povinností prijímateľa a požadovaných príloh žiadosti v reakcii na uvedené zmeny.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu