Mení sa legislatíva ohľadom skládok odpadov

Pripravované od 01.04.2024 - Číslo zákona: 39/2013
[23.11.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona, ktorá:

  • prenáša povinnosť zabezpečiť uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov na Ministerstvo životného prostredia, ktoré môže touto povinnosťou poveriť aj niektorú z organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 
  • zabraňuje špekulatívnym prevodom majetku, ktorým by sa prevádzkovateľ chcel vyhnúť finančnej zodpovednosti za uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov, ktorú zabezpečilo ministerstvo - prevod majetku a majetkových práv, súvisiacich s činnosťou skládky odpadov, bude podmienený súhlasom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, resp. okresného úradu, 
  • obmedzuje prístup fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá bola členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve, ak týmto podnikateľským subjektom bola uložená pokuta za porušenie vybraných povinností v oblasti odpadového hospodárstva, k funkcii člena štatutárneho alebo dozorného orgánu v akejkoľvek obchodnej spoločnosti alebo družstve, a to na dobu minimálne troch rokov, 
  • rieši aj prípady nezákonného umiestňovania odpadu fyzickými osobami a podnikateľskými subjektami. Bez ohľadu na to, či takáto osoba umiestňuje odpad na vlastnom pozemku alebo pozemku vo vlastníctve iného subjektu, po preukázaní nezákonného umiestňovania odpadu bude táto osoba povinná na základe rozhodnutia okresného úradu zabezpečiť zhodnotenie, príp. zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu na vlastné náklady a prostredníctvom subjektu, ktorý je na takúto činnosť oprávnený.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu