Plánuje sa zavedenie nových poplatkov za konanie orgánov veterinárnej správy

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 145/1995
[24.10.2022]

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o správnych poplatkoch


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená poslanecká novela zákona, ktorej cieľom je upraviť výšku správnych poplatkov a zaviesť nové správne poplatky orgánov veterinárnej správy

Orgány veterinárnej správy okrem poplatku za vydanie záväzného posudku v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní dlhodobo nevyberajú žiadne správne poplatky. V súvislosti s trendom zvyšovania zaťaženosti v súčasnosti dochádza k navyšovaniu počtu úkonov orgánov veterinárnej správy spojených s vydávaním záväzných posudkov, registrácií prevádzkarní, chovov, zberných stredísk so zvieratami, cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat a prepravcov zvierat resp. rozhodnutí o schválení prevádzkarní a ďalších úkonov. 

Väčšina vyššie uvedených administratívnych úkonov orgánov veterinárnej správy predpokladá okrem bežných administratívnych činností aj vykonanie veterinárnej kontroly na mieste resp. ďalšie úkony, s čím sú spojené zvýšené náklady na výkon veterinárnych kontrol a na rozpočet orgánov veterinárnej správy.

Napríklad registrácia prevádzkarní potravinárskych podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu alebo potraviny rastlinného pôvodu bude stáť 50 Eur, či vydanie rozhodnutia o schválení prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu bez časového obmedzenia bude stáť 100 Eur.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu