Znižuje sa administratívna záťaž respondentov v štátnom štatistickom zisťovaní

Pripravované od 01.01.2023 - Číslo zákona: 292/2020
[11.08.2022]

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh vyhlášky Štatistického úradu SR, ktorej prvoradým cieľom je vykonávať štátne štatistické zisťovania hospodárne, bez duplicity a s účelným využitím administratívnych zdrojov údajov. 
  • Navrhuje sa znížiť administratívnu záťaž respondentov v štátnom štatistickom zisťovaní Mesačný výkaz vo vybraných trhových službách (VTS 1-12): zo súboru spravodajských jednotiek sa vypúšťajú tie subjekty, ktoré majú hlavnú činnosť SK NACE 85, 90-93, 95 a 96. (Počet spravodajských jednotiek sa po úprave vymedzenia zníži približne o 80 až 100). 
  • Ruší sa štátne štatistické zisťovanie Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb (Soc 1-01), údaje sa budú zbierať a spracúvať prostredníctvom Informačného systému sociálnych služieb. 
  • Rušia sa tiež tri ročné štátne štatistické zisťovania: Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb (V (MPSVR SR) 7-01), Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb (V (MPSVR SR ) 10-01) a Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb pre obce (V (MPSVR SR) 11-01), nakoľko Informačný systém sociálnych služieb od 1. januára 2022 umožňuje zabezpečovať zber a spracovanie požadovaných štatistických údajov. 
  • Dotknutými podnikateľskými subjektmi sú : spravodajské jednotky pri VTS 1-12 a Prod 3-04., spravodajské jednotky pri PPH (SŠHR) 1-52 a Ropa (SŠHR SR) 1-12.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu