Umožňuje sa bezplatné poskytnutie pôvodných slovenských technických noriem

Schválené od 01.09.2022 - Číslo zákona: 249/2022
[02.08.2022]

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (Kilečko 2)


Novela umožní Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR rozhodnúť o udelení súhlasu na bezodplatné poskytnutie pôvodných slovenských technických noriem alebo pôvodných technických normalizačných informácií širokému okruhu subjektov, nakoľko tie pôvodné budú bezodplatne sprístupnené na webovom sídle ÚNMS po dobu trvania mimoriadnej situácie. Na toto rozhodnutie ÚNMS SR sa nevzťahujú ustanovenia zákona o správnom konaní, a teda nebudú spoplatnené. 

Vybrané pôvodné STN alebo pôvodné TNI môžu v čase mimoriadnej situácie pomôcť napríklad pri úprave technických zariadení alebo výrobných postupov a tým napr. zaistiť bezpečnosť a kontinuitu podnikania, prípadne dodávku naliehavo potrebných výrobkov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu